پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

سئوالات متداول

" سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال زایی "
EN

۱‐ برقرار ارتباط سازمان اين با نفت صنعت كالاي كننده تامين يا و توليدكننده يك عنوان به توان مي چگونه است؟

نشاني به (ستاد) دولت الكترونيكي تداركات سامانه طريق از WWW.SETADIRAN.IR

۲‐ استخدام ايران نفت ساختمان و مهندسي ملي شركت در توان مي چگونه می باشد؟

.شود مي انجام نفت وزارت استخدامي آزمون طريق از شركت نيازهاي اساس بر شركت اين در انساني نيروي جذب

۳‐نف صنعت كاركنان فرزندان جذب بر مبني قانوني ايران نفت ساختمان و مهندسي ملي شركت در آيادارد؟ وجود ت

خير

۴‐كرد؟ برقرار ارتباط ايران نفت ساختمان و مهندسي ملي شركت با توان مي چگونه

تماس شماره طريق از81781پلاك كلانتري، شهيد خيابان نبش الهي، نجات استاد خيابان آدرس به مراجعه يا و247

و مهندسي ملي شركت ملي شناسه شماره و ثبت شماره چيست؟


ساختمان ايران نفت :ثبت شماره89299

: ملي شناسه شماره10101336865

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد